Γενικές αρχές

Επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που δημιουργούνται από τις παραγωγικές διαδικασίες των βιομηχανιών  και είναι τριών ειδών: στερεά, υγρά και αέρια.

Τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑ), τα οποία περιέχουν ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικινδύνων σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον.

Σύσταση βιομηχανικών αποβλήτων

Οι ρυπαντικές ουσίες που υπάρχουν στα βιομηχανικά απόβλητα αλλοιώνουν τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού. Οι ουσίες αυτές ανάλογα με τις ιδιότητες, τη συμπεριφορά και την επίδρασή τους διακρίνονται σε φυσικούς και χημικούς ρυπαντές.

Φυσικοί ρυπαντές βιομηχανικών αποβλήτων.

Οι φυσικοί ρυπαντές προσδίδουν στα απόβλητα χρώμα, οσμή και θολότητα. Εκτός από την θερμοκρασία σ’ αυτούς ανήκουν:

• αδιάλυτες ουσίες, (επιπλέουσες, αιωρούμενες, καθιζάνουσες)

• διαλυτές ουσίες (ζάχαρη, άλλες γλυκαντικές ύλες, αλάτι, διάφορα άλατα κ.λ.π.)

• κολλοειδείς ουσίες σε λεπτό καταμερισμό (ουσίες που κυρίως προσδίδουν θολότητα).

Χημικοί ρυπαντές βιομηχανικών αποβλήτων.

Στους χημικούς ρυπαντές των αποβλήτων ανήκουν:

• ανόργανες ουσίες, (χλωριούχα ιόντα, φώσφορος, άζωτο, διάφορες τοξικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα κ.λ.π.)

• οργανικές ουσίες, (υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, υδατάνθρακες, λίπη, έλαια, φαινόλες, πρωτεΐνες, παρασιτοκτόνα, εντομοκτόνα κ.λ.π.)

• ραδιενεργά στοιχεία και ενώσεις τους. Η παρουσία των χημικών ρυπαντών στα απόβλητα επηρεάζει και αλλοιώνει τα βιολογικά και τα χημικά χαρακτηριστικά του νερού.

Επεξεργασία των αποβλήτων ονομάζεται κάθε τεχνική χειρισμού, που απομακρύνει ή τροποποιεί κατάλληλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ώστε να εξαλείφονται ή ελαττώνονται οι δυσμενείς συνέπειες από τη διάθεσή τους στο περιβάλλον.

Η επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων έχει σαν στόχο την προστασία όλων των φυσικών αποδεκτών (Άνθρωπος –Περιβάλλον ) από τη συνεχώς απειλούμενη ρύπανση.

Η Bιοανακύκλωση αναλαμβάνει προς διαχείριση :

Χημικά απόβλητα
Φυτοφάρμακα
Χημικά εργαστηρίων
Λάσπες από επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Διαλύτες
Υλικά μεταλλοτεχνίας
Χημικά Εμφάνισης-Εκτύπωσης
Φάρμακα
Καλλυντικά
Χρώματα, μελάνια,
Συσκευασίες
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Τον ακριβή καθορισμό του κωδικού UN κατά ADR του προς διαχείριση αποβλήτου από το Συμβούλιο Ασφαλείας
Τον καθορισμό των συσκευασιών στις οποιές θα πρέπει να μεταφερθούν τα απόβλητα και την σήμανση τους
Ορίζεται η ποσότητα των προς συλλογή αποβλήτων και η θέση του σημείου συλλογής
Ελέγχεται η καταλληλότητα του οχήματος μεταφοράς,η σήμανση και ο οδηγός (κατάλληλα εκπαιδευμένος-απαιτούμενα πιστοποιητικά)
               -Μέσα ατομικής προστασίας του οδηγού

               -Μέσα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών

Έλεγχος δρομολογίου και συμβατότητας φορτίων(συσκευασμένα απόβλητα διαφορετικής κλάσης)
 

Υπεύθυνοι για την ορθή τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι ο σύμβουλος ADR και οι υπεύθυνοι εκτέλεσης μεταφοράς αποβλήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ADR,IMDG,RID  ΚΑΙ ICAO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πρωτογενής συλλογή, συσκευασία και επισήμανση εντός της εγκατάστασης όπου παράγονται τα επικίνδυνα απόβλητα με ευθύνη του αρμόδιου προσωπικού της εγκατάστασης.

1)Ενημέρωση από Βιοανακύκλωση στον παραγωγό ώστε τα επικίνδυνα απόβλητα να τοποθετούνται στις κατάλληλες συσκευασίες ανάλογα με την κατηγορία τους

2)Επί τόπου επισκέψεις των υπευθύνων της Βιοανακύκλωσης για την διασφάλιση της ορθήςχρήσης συσκευασιών και σήμανσης

Τρεις ομάδες συσκευασίας των επικίνδυνων απόβλητων από τα Ηνωμένα Έθνη

Ομάδα 1(υψηλού κινδύνου)

Ομάδα 2 (μεσαίου κινδύνου)

Ομάδα 3 (χαμηλού κινδύνου)

UN Βαρέλια(ατσάλι,αλουμίνιο,πλαστικά)

Επικοινωνία με τον παραγωγό και Συλλογή Πληροφοριών όπως:

Είδος των ΕΑ
Κλάσεις κατά UN
Kωδικός ΕΚΑ
Επιλογή του πλέον πρόσφορου τρόπου διαχείρισης τους

Απαραίτητα στοιχεία για τις παραπάνω ενέργειες:

Καθορισμός της προέλευσης των αποβλήτων
Χρονικό διάστημα και τόπος παραμονής τους πριν την μεταφορά
Φυσική κατάσταση των αποβλήτων
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS)
 

Δειγματοληψία σε περίπτωση ελλειπών στοιχείων της χημικής σύστασης και παράδοση για ανάλυση σε εργαστήρια της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έλεγχος από Βιοανακύκλωση των κριτηρίων (με βάση την άδεια μας) και μετά

Καθορισμός της ημερομηνίας παραλαβής
Συχνότητα παραλαβής
Συσκευασίες
Σήμανση
Πριν την συσκεύαση είναι απαραίτητος ο έλεγχος του χώρου.

Αν είναι κλειστός χώρος ,είναι απαραίτητος ο συνεχής αερισμός
Αν είναι ανοικτός χώρος, είναι απαραίτητη η στέγαση με στέγαστρο και η απομόνωση του χώρου συσκεύασης.

Σήμανση Συσκευασιών

Ετικέτα,χαρακτηριστική της κατηγορίας στην οποία ανήκει το απόβλητο
Στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη του φορτίου
Την χημική ονομασία του αποβλήτου και τον αντίστοιχο αριθμό UN
Την ένδειξη ‘’θαλάσσιος ρυπαντής’’-marine pollutant όπου απαιτείται

Φόρτωση των συσκευασιων των ΕΑ

Τα μέσα συλλογής/συσκευασίας τοποθετούνται και τακτοποιούνται σε παλέτες. Για ασφαλέστερη μεταφορά των συσκευασμένων αποβλήτων χρησιμοποιούνται επιπλέον μέσα συσκευασίας και παλετοποίησης όπως συρρικνωτικό φίλμ.Η τοποθέτηση γίνεται έτσι ώστε να αποκλείεται η μετακίνηση ή καταπόνηση του φορτίου. Επιπρόσθετη ασφάλιση με μέσα ασφάλισης ή ιμάντες.

Χρησιμοποίηση κλειστού οχήματος.

Επισήμανση κατά ADR (πινακίδες χρώματος πορτοκαλί εμπρός –πίσω)

Οδηγοί με δίπλωμα ADR

Ενημέρωση για την μεταφορά όλων των αρμόδιων υπηρεσιών

Θαλάσσια μεταφορά IMDG CODE

Έντυπο αναγνώρισης εντός Ελλάδος

Κωδικός εξαγωγής για διασυνοριακές μεταφορές

Μεταφορά αποβλήτων

Έγγραφο κοινοποίησης
Έγγραφο μεταφοράς
Περιστατικά έκτακτης ανάγκης

Εντός 12 ωρών έγγραφη ενημέρωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της ανάλογης Περιφέρειας

Ο οδηγός ενημερώνει την Άμεση Δράση και τον Υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας της Εταιρείας. Ο τεχνικός ενημερώνει την Διοίκηση της Επιχείρησης. Σε περίπτωση ανατροπής καλείται γερανός για μεταφόρτωση σε άλλο όχημα. Σε περίπτωση ανάφλεξης καλείται πυροσβεστική. Τέλος συντάσσεται τεχνική έκθεση από τον τεχνικό ασφαλείας της Εταιρείας που διαβιβάζεται στην τοπική Αστυνομία, Πυροσβεστική και το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ.

Μη επικίνδυνα απόβλητα