Γενικές αρχές

Πολλοί δεν γνωρίζουν την ορολογία «επικίνδυνα απόβλητα», γι’ αυτό και εδώ θα εξηγήσουμε τι εννοούμε με τον όρο αυτό, ποιες είναι οι κατηγορίες του αλλά και τη σημασία της σωστής διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που στην Ελλάδα αποτελεί μείζον ζήτημα - λόγω της ανεπαρκούς υποδομής ασφαλούς διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 
Σύμφωνα με επίσημες πηγές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (2004), στην χώρα μας παράγονται κάθε χρόνο 333.000 τόνοι επικίνδυνα απόβλητα. Με τον όρο αυτό εννοούμε τα απόβλητα που περιέχουν ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, ραδιενεργές, ερεθιστικές και μεταλλαξιογόνες καθώς και κάθε ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, στον αέρα ή στο έδαφος. Επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που δημιουργούνται από τις παραγωγικές διαδικασίες των βιομηχανιών  και είναι τριών ειδών: στερεά, υγρά και αέρια. Τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑ), τα οποία περιέχουν ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικινδύνων σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. 
Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων αποτελεί εξειδικευμένο τμήμα των υπηρεσιών της ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Με τα υπερσύγχρονα οχήματά μας, πλήρως εξοπλισμένα και χωρητικότητας πολλών τόνων, αναλαμβάνουμε τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων με μέγιστη αποτελεσματικότητα. Παρέχουμε μέγιστο επίπεδο ασφαλείας τόσο στο προσωπικό μας όσο και στο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας την πολυετή εμπειρία μας και τις εξαιρετικά προσεγμένες διαδικασίες που προϋποθέτουν βαθιές γνώσεις και λεπτούς χειρισμούς.

Σύσταση βιομηχανικών αποβλήτων

Οι ρυπαντικές ουσίες που υπάρχουν στα βιομηχανικά απόβλητα αλλοιώνουν τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού. Οι ουσίες αυτές ανάλογα με τις ιδιότητες, τη συμπεριφορά και την επίδρασή τους διακρίνονται σε φυσικούς και χημικούς ρυπαντές.

Φυσικοί ρυπαντές

Οι φυσικοί ρυπαντές προσδίδουν στα απόβλητα χρώμα, οσμή και θολότητα. Εκτός από την θερμοκρασία σ’ αυτούς ανήκουν:

 • αδιάλυτες ουσίες, (επιπλέουσες, αιωρούμενες, καθιζάνουσες)
 • διαλυτές ουσίες (ζάχαρη, άλλες γλυκαντικές ύλες, αλάτι, διάφορα άλατα κ.λ.π.)
 • κολλοειδείς ουσίες σε λεπτό καταμερισμό (ουσίες που κυρίως προσδίδουν θολότητα)

Χημικοί ρυπαντές

Στους χημικούς ρυπαντές των αποβλήτων ανήκουν:

 • ανόργανες ουσίες, (χλωριούχα ιόντα, φώσφορος, άζωτο, διάφορες τοξικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα κ.λ.π.)
 • οργανικές ουσίες, (υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, υδατάνθρακες, λίπη, έλαια, φαινόλες, πρωτεΐνες, παρασιτοκτόνα, εντομοκτόνα κ.λ.π.)
 • ραδιενεργά στοιχεία και ενώσεις τους. Η παρουσία των χημικών ρυπαντών στα απόβλητα επηρεάζει και αλλοιώνει τα βιολογικά και τα χημικά χαρακτηριστικά του νερού

Επεξεργασία σε επικίνδυνα απόβλητα ονομάζεται κάθε τεχνική χειρισμού, που απομακρύνει ή τροποποιεί κατάλληλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ώστε να εξαλείφονται ή ελαττώνονται οι δυσμενείς συνέπειες από τη διάθεσή τους στο περιβάλλον. Η επεξεργασία σε βιομηχανικά απόβλητα έχει σαν στόχο την προστασία όλων των φυσικών αποδεκτών (Άνθρωπος –Περιβάλλον) από τη συνεχώς απειλούμενη ρύπανση.

Η Bιοανακύκλωση αναλαμβάνει τη διαχείριση των παρακάτω: Χημικά απόβλητα , Φυτοφάρμακα, Χημικά εργαστηρίων, Λάσπες από επεξεργασία υγρών αποβλήτων, Διαλύτες, Υλικά μεταλλοτεχνίας, Χημικά Εμφάνισης-Εκτύπωσης, Φάρμακα, Καλλυντικά, Χρώματα, μελάνια, Συσκευασίες

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Τον ακριβή καθορισμό του κωδικού UN κατά ADR του προς διαχείριση αποβλήτου από το Συμβούλιο Ασφαλείας
Τον καθορισμό των συσκευασιών στις οποιές θα πρέπει να μεταφερθούν τα απόβλητα και την σήμανση τους
Ορίζεται η ποσότητα των προς συλλογή αποβλήτων και η θέση του σημείου συλλογής
Ελέγχεται η καταλληλότητα του οχήματος μεταφοράς,η σήμανση και ο οδηγός (κατάλληλα εκπαιδευμένος-απαιτούμενα πιστοποιητικά)
               -Μέσα ατομικής προστασίας του οδηγού
               -Μέσα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών

Έλεγχος δρομολογίου και συμβατότητας φορτίων (συσκευασμένα απόβλητα διαφορετικής κλάσης).
 

Υπεύθυνοι για την ορθή τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι ο σύμβουλος ADR και οι υπεύθυνοι εκτέλεσης μεταφοράς αποβλήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ADR,IMDG,RID  ΚΑΙ ICAO

ADR είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας. Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

IMDG Code. O Διεθνής Κώδικας για μεταφορά Επικίνδυνων φορτίων με πλοία (IMDG Code) που αναπτύχθηκε Από τον ΙΜΟ καλύπτει θέματα όπως : συσκευασία, μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και τη στοιβασία, με ιδιαίτερη αναφορά στον διαχωρισμό ασυμβίβαστων ουσιών

RID είναι οι κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID -  International Carriage of Dangerous Goods by Rail) είναι κυρίως τεχνικά έγγραφα, τα οποία ενσωματώνονται στο κοινοτικό δίκαιο ως οδηγίες. Το RID όπως και το ADR προσαρμόζονται στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο κάθε δύο χρόνια.

Ο κωδικός ICAO αφορά μεταφορά σε επικίνδυνα απόβλητα με εναέρια μέσα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1) Πρωτογενής συλλογή, συσκευασία και επισήμανση εντός της εγκατάστασης όπου παράγονται τα επικίνδυνα απόβλητα με ευθύνη του αρμόδιου προσωπικού της εγκατάστασης.

2) Ενημέρωση από την Βιοανακύκλωση στον παραγωγό ώστε τα επικίνδυνα απόβλητα να τοποθετούνται στις κατάλληλες συσκευασίες ανάλογα με την κατηγορία τους

3) Επί τόπου επισκέψεις των υπευθύνων της Βιοανακύκλωσης για την διασφάλιση της ορθής χρήσης συσκευασιών και σήμανσης

Τα επικίνδυνα απόβλητα χωρίζονται σε τρεις ομάδες συσκευασίας από τα Ηνωμένα Έθνη: Ομάδα 1(υψηλού κινδύνου), Ομάδα 2 (μεσαίου κινδύνου), Ομάδα 3 (χαμηλού κινδύνου)

Τα επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να συσκευαστούν σε UN Βαρέλια (ατσάλι,αλουμίνιο,πλαστικά).

Για να γίνει η συλλογή όλων των παραπάνω πληροφοριών λοιπόν γίνετε επικοινωνία με τον παραγωγό και συλλέγονται οι Πληροφορίες όπως το είδος των επικίνδυνων απόβλητων, τις Κλάσεις κατά UN, τον κωδικό ΕΚΑ. Με αυτή την πληροφόρηση τέλος γίνετε η επιλογή του καλύτερου τρόπου διαχείρισης τους

Απαραίτητα στοιχεία για τη μεταφορά σε επικίνδυνα απόβλητα

Καθορισμός της προέλευσης των αποβλήτων
Χρονικό διάστημα και τόπος παραμονής τους πριν την μεταφορά
Φυσική κατάσταση των αποβλήτων
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS)

Γίνεται ακόμα και δειγματοληψία σε περίπτωση ελλειπών στοιχείων της χημικής σύστασης και παράδοση για ανάλυση σε εργαστήρια της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γίνεται λοιπόν έλεγχος από την Βιοανακύκλωση των κριτηρίων (με βάση την άδεια μας) και στην συνέχεια ορίζεται

 • Καθορισμός της ημερομηνίας παραλαβής
 • Συχνότητα παραλαβής
 • Συσκευασίες
 • Σήμανση. Είναι απαραίτητη η ετικέτα,χαρακτηριστική της κατηγορίας στην οποία ανήκει το απόβλητο. Επίσης σε αυτή αναγράφονται τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη του φορτίου. Αναγράφετε και η χημική ονομασία του αποβλήτου και τον αντίστοιχο αριθμό UN. Τέλος μπαίνει η ένδειξη ‘’θαλάσσιος ρυπαντής’’-marine pollutant όπου απαιτείται


Πριν την συσκεύαση σε επικίνδυνα απόβλητα είναι απαραίτητος ο έλεγχος του χώρου. Ο λόγος του ελέγχου αυτού είναι απαραίτητος γιατί αν είναι κλειστός χώρος ,είναι απαραίτητος ο συνεχής αερισμός ενώ αν είναι ανοικτός χώρος, είναι απαραίτητη η στέγαση με στέγαστρο και η απομόνωση του χώρου συσκεύασης.

Επικίνδυνα απόβλητα και Φόρτωση των συσκευασιών τους

Τα μέσα συλλογής/συσκευασίας τοποθετούνται και τακτοποιούνται σε παλέτες. Για ασφαλέστερη μεταφορά των συσκευασμένων αποβλήτων χρησιμοποιούνται επιπλέον μέσα συσκευασίας και παλετοποίησης όπως συρρικνωτικό φίλμ.Η τοποθέτηση γίνεται έτσι ώστε να αποκλείεται η μετακίνηση ή καταπόνηση του φορτίου. Επιπρόσθετη ασφάλιση με μέσα ασφάλισης ή ιμάντες.

Χρησιμοποίηση κλειστού οχήματος.

 • Επισήμανση κατά ADR (πινακίδες χρώματος πορτοκαλί εμπρός –πίσω)
 • Οδηγοί με δίπλωμα ADR. Στην βιοανακύκλωση φροντίζουμε έτσι ώστε η μεταφορά σε επικίνδυνα απόβλητα να γίνετε τηρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές.
 • Ενημέρωση για την μεταφορά όλων των αρμόδιων υπηρεσιών
 • Θαλάσσια μεταφορά IMDG CODE
 • Έντυπο αναγνώρισης εντός Ελλάδος
 • Κωδικός εξαγωγής για διασυνοριακές μεταφορές

Μεταφορά αποβλήτων

Για την σωστή μεταφορά σε επικίνδυνα απόβλητα τηρείται:

 • Έγγραφο κοινοποίησης
 • Έγγραφο μεταφοράς
 • Περιστατικά έκτακτης ανάγκης

Εντός 12 ωρών έγγραφη ενημέρωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της ανάλογης Περιφέρειας

Ο οδηγός ενημερώνει την Άμεση Δράση και τον Υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας της Εταιρείας. Ο τεχνικός ενημερώνει την Διοίκηση της Επιχείρησης. Σε περίπτωση ανατροπής καλείται γερανός για μεταφόρτωση σε άλλο όχημα. Σε περίπτωση ανάφλεξης καλείται πυροσβεστική. Τέλος συντάσσεται τεχνική έκθεση από τον τεχνικό ασφαλείας της Εταιρείας που διαβιβάζεται στην τοπική Αστυνομία, Πυροσβεστική και το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ.

Μη επικίνδυνα απόβλητα

Η εταιρεία μας διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων. Η ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε κάθε επιχείρηση που αναζητά νόμιμες, οικονομικά βιώσιμες λύσεις για την διαχείριση των αποβλήτων της.